Giá trị cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Giá trị cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Trần Quang Nhiếp; Nguyễn Văn Sáu

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ra, là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là chiến sĩ quốc tế kiên cường đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội. Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình hình thành, phát triển tư tưởng đạo đức cách mạng mà Người là tấm gương tiêu biểu. Bằng nhân cách và trí tuệ siêu việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng được nền đạo đức cách mạng dành riêng cho Đảng ta. Tư tưởng đạo đức cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản chất của cách mạng, là những yêu cầu khách quan, thiết thực đối với người cách mạng, những nguyên tắc của đạo đức cách mạng…

Cuốn sách “Giá trị cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” đã nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng; về chuẩn mực đạo đức cách mạng, về những nguyên tắc đạo đức cách mạng, tấm gương đạo đức cách mạng và tính thiết thực của học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-392540.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: