Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng

E-mail Print

Tên sách: Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1974

Mô tả vật lý: 135tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Lịch sử

Tư tưởng sâu sắc và lời khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới lần đầu vào tháng 2/1958. Còn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Người đã bảy lần nói đến điều này. Điều đó cho thấy sự nhất quán của Người về tính thống nhất, không thể chia rẽ, tách rời Nam bộ khỏi Việt Nam, cũng như về thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng, có bốn nghìn năm lịch sử vẻ vang. Qua các thời kỳ đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, chí khí và hành động của dân tộc ta đã trở thành truyền thống anh hùng vô cùng cao quý. Từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta đã thấy rõ truyền thống đó có ý nghĩa rất quan trọng và tác dụng rất to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Những trang sử hào hùng được viết lên bằng xương máu, bằng sự hy sinh phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta mà tiêu biểu là những tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, những anh hùng, chiến sĩ trên các mặt trận chiến đấu và sản xuất; nó chứng minh hùng hồn những lời khẳng định của chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Đảng ta thật là vĩ đại

- Nhân dân ta rất anh hùng

- Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng.

Cuốn sách “Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng” là những bài nói chuyện, lời kêu gọi, tuyên ngôn độc lập, thư gửi... của Hồ Chí Minh. Giúp chúng ta bồi bổ và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tăng sức mạnh cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đi tới những mục tiêu cách mạng mà Đảng và Hồ Chủ tịch đã đề ra.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-19889.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: