Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

E-mail Print

Tên sách: Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Lao động, 2001

Mô tả vật lý: 315tr, 19cm

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa là vô cùng phong phú, đồ sộ và cống hiến của Người về văn hóa là hết sức to lớn, thể hiện cả một trí tuệ, tầm vóc và tầm nhìn xa rộng, sâu sắc về văn hóa.

Tập sách gồm các bài viết của tác giả nhiều năm qua đăng trên các tạp chí lý luận như Thông tin lý luận, Giáo dục lý luận,… và một vài tập Kỷ yếu khoa học góp phần nghiên cứu sâu thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Cuốn sách “Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá” giới thiệu các bài viết với những khía cạnh khác nhau về tư tưởng Hồ Chí Minh, phản ánh rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa xuyên suốt cuộc đời cách mạng của Người từ những năm hai mươi đến lúc Người đi xa. Tư tưởng đó vừa chứa đựng nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, vừa gắn liền với dân tộc và quốc tế và những nội dung văn hoá cụ thể.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-129022.html