Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2017

Mô tả vật lý: 327tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Lê Thị Hiền

Kế thừa, tiếp thu những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về lý luận, thực tiễn, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo, làm rõ hai khái niệm lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, Người đã gắn khái niệm thực tiễn với nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam và Người luôn khẳng định lý luận phải gắn với thực tiễn.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” được tập hợp từ các công trình nghiên cứu khoa học - đa số đã được công bố trên các sách, tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế của các cán bộ, công chức qua nhiều thế hệ khác nhau. Về cơ bản đều nghiên cứu nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trên các góc độ tiếp cận và khía cạnh khác nhau.

Cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề chung của cách mạng Việt Nam: Lý luận và thực tiễn.

Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội: Lý luận và thực tiễn.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-752524.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: