Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2004

Phân loại tài liệu: 335.4346, A375 / T550T

Mô tả vật lý: 433tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Viết Thông - chỉ đạo nội dung ; Ngô Văn Thạo - ch.b. ; Ngô Bá Toại - b.s. ; Trịnh Duy Kim - b.s. ; Nguyễn Đức Bình - b.s.

Từ khóa: Kinh tế; Văn hóa; Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quốc phòng; Báo cáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá mà Bác Hồ để lại sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì một đất nước phát triển trong thời đại mới.

Thực hiện Chỉ thị 23-CP/TW và Thông báo kết luận 134-KL/TW của Ban Bí thư trung ương về tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho chúng ta đi”. Cuốn sách gồm các bài thuyết trình của 29 báo cáo viên tham dự hội thi chung khảo toàn quốc về tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực như về Quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-254567.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: