Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội

Tác giả: Lê Sỹ Thắng

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1996

Mô tả vật lý: 142tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Hoàng Tùng - Tác giả ; Nguyễn Trọng Chuẩn - Tác giả ; Bùi Đình Thanh - Tác giả

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Con người ; Chính sách xã hội

Vấn đề giải phóng con người, đem lại hạnh phúc cho con người là mục đích cao nhất trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó được chi phối bởi triết lý nhân văn mà Người đã khái quát là: Suy cho đến cùng, mọi vấn đề đều là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Theo đó, có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người chính là sự kế thừa và phát triển những tinh hoa tư tưởng văn hoá nhân loại mà chủ yếu là tiếp thu và sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về con người trong hoàn cảnh Việt Nam.

Mặc dù Hồ Chí Minh không đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về con người, nhưng trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng, Người đã đưa ra một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về con người. Quan niệm về con người của Hồ Chí Minh có thể khái quát lại như sau: Con người là một chỉnh thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội; con người chủ thể của các mối quan hệ xã hội - lịch sử, là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách xã hội” trình bày, phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính xã xã hội; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về con người luôn luôn là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách kinh tế-xã hội, là kim chỉ nam cho mọi hành động của các đảng viên, cán bộ quản lý.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-89234.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: