Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Tác giả bổ sung: Lê Văn Lợi; Nguyễn Thế Thắng; Nguyễn Thị Kim Dung…

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 512tr., 24cm

Từ khóa: Cán bộ; Công tác cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 85 năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Thực tế cho thấy, trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh giống nhau, nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ cách mạng khác nhau là do đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu.

Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới mới là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của Đảng ta hiện nay. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, đủ phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Cuốn sách gồm 3 phần

Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Phần thứ hai: tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Phần thứ ba: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-790032.html

 

Đọc thêm cùng chuyên mục: