Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 3247tr., 21cm

Từ khoá:; Đại đoàn kết; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Nguyễn Đức Ngọc - ch.b., tác giả ; Đậu Xuân Luận ; Nguyễn Văn Lương ; Nguyễn Minh Thắng

Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Người về đoàn kết dân tộc là sự kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống dân tộc và thời đại; là sự sáng tạo những giá trị mới, làm phong phú kho tàng trí tuệ của dân tộc Việt Nam yêu nước.

Trình bày những nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, cơ sở thình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và sự vận dụng trong cách mạng Việt Nam; vận dụng phát triển tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Qua cuốn sách ta nhận thấy tư tưởng Người về Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-347137.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: