Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả: Trần Xuân Trường

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 164tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xã hội XHCN; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Tư tưởng Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục, học tập tu dưỡng phẩm chất cho cán bộ, đảng viên trở thành con người xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đang trong đấu tranh gay gắt với các lực lượng thù địch để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong tình hình hiện nay, những vấn đề đổi mới nội dung giáo dục xã hội chủ nghĩa trong quân đội là một yêu cầu cần thiết.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trình bày những nội dung tư duy mới về chủ nghĩa xã hội và đổi mới nội dung giáo dục xã hội chủ nghĩa trong quân đội, về cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận hiện nay ở nước ta, trí thức và trí thức khoa học xã hội và nhân văn trong lĩnh vực quân sự...

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-396250.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: