Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI

Tác giả: Lê Khả Phiêu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2000

Mô tả vật lý: 37tr., 19cm

Từ khoá: tư tưởng, Hồ Chí Minh, Lê Khả Phiêu

Cuốn sách là bài diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới tại lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả nhấn mạnh: tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là đi từ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế độ chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩaĐó là một cuộc cách mạng thuộc địa từ giải phóng dân tộc đến giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, mà hơn thế còn bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin như vấn đề dân tộc và giai cấp.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng góp phần đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm thật tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo gương đạo đức của Người.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-120865.html