Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Tác giả: Trần Qui Nhơn

Thông tin xb H. : H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý: 171tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Thanh niên

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” theo bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy nhãn quan chính trị sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng của Người đối với vận mệnh của cả dân tộc

Cuốn sách gồm 2 nội dung cơ bản: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ.

Cuốn sách đã làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình cách mạng dân tộc; về mục tiêu, nội dung, phương châm, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ, quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng của Người chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên nhi đồng và phát huy vai trò thế hệ trẻ trong cách mạng Việt Nam.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”: của Người, nhà nước ta cần phải đặc biệt chăm lo bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện thanh niên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực để xứng đáng với vai trò là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” như Bác đã căn dặn.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-237965.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: