Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tác giả: Lê Quang Hoan

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 292tr.,19cm

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người” bước đầu nghiên cứu cơ bản, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Từ đó, vận dụng những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh làm sáng tỏ một số vấn đề có tính quy luật nhằm phát huy nhân tố con người trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Cuốn sách đề cập đến những nội dung như: làm sâu sắc thêm các khái niệm con người, nhân tố con người, phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh; trình bày rõ thêm nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; tập trung phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, chỉ ra đặc điểm, bản sắc, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh để tiến tới nghiên cứu những biểu hiện phong phú, sâu sắc hơn về con người; cuối cùng tác giả dựa trên đánh giá thực trạng phát huy nhân tố con người trong xã hội hiện nay để đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người.

Với những nghiên cứu sâu sắc, cuốn sách là tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-173061.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: