Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Trần Thị Phúc An

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 318tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam

Hồ Chí Minh khẳng định: Cần căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi nước để xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Tùy vào hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau. Có nước thì đi thẳng đến chủ nghĩa xã hội…Có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới , rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội…”.

Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó bao trùm lớn nhất là đặc điểm từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, khi nói về độ dài của thời kỳ quá độ, Người chỉ rõ: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài”.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chia làm 3 chương:

Chương 1: Cứu nước và giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản

Chương 2: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 3: Giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-634047.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: