Cốt cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Cốt cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 223tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức; Nhân cách; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện kể

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về Cách mạng và đất nước. Ngày nay, đọc lại những bức thư, bức điện, những bài báo, bài trả lời phỏng vấn báo chí, bài viết, lời dạy, những sắc lệnh, bài diễn văn... quan trọng của Người, chúng ta càng thấy rõ điều đó.

Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giờ vẫn vẹn nguyên giá trị. Có thể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho từng việc làm, hành động, chủ trương, đường lối, chính sách trong các phong trào trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Cuốn sách “Cốt cách Hồ Chí Minh” tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh, được xuất bản nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-433587.html