Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

E-mail Print

VV05.09067Tên sách: Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 543tr., 21cm

Từ khóa: Quan điểm; Văn hoá; Văn nghệ; Giáo dục; Truyền thống văn hoá; Việt Nam

Hồ Chủ tịch không chỉ là nhà thơ, nhà văn lớn mà còn là một vị lãnh tụ luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa văn nghệ. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đã từng để lại nhiều ý kiến quan trọng có ý nghĩa chỉ đạo đối với việc xây dựng nền văn nghệ mới. Người đã từng nói: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước ta vận dụng, phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao chất lượng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ - người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; thực sự là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Cuốn sách “Văn hoá văn nghệ cũng là một mặt trận” gồm 8 phần, tập hợp những bài viết của Bác về văn hoá, văn nghệ, giáo dục: quan điểm lập trường văn hoá của Đảng ta, sự xâm lược của văn hoá Mỹ vào Miền Nam Việt Nam, tầm quan trọng của giáo dục, truyền thống văn hoá dân tộc, văn hoá Việt Nam và sự hấp thụ của văn hoá tiến bộ thế giới...

Phần 1: Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, kách mạng nhất là chủ nghĩa Lê Nin

Phần 2: Những thảm hoạ của nền văn minh Pháp

Phần 3: Mỹ đang ra sức xâm lược văn hoá

Phần 4: Không có giáo dục, không có cán bộ, thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hoá

Phần 5: Bài báo là tờ hịch cách mạng

Phần 6: Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ

Phần 7: Phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc

Phần 8: …và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến bộ thế giới

Phụ lục: Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá văn nghệ.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-267394.html