Về đạo đức cách mạng

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Về đạo đức cách mạng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 313tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Cách mạng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Người là biểu tượng tuyệt vời về sự kết hợp hài hoà tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại. Người là nhà nhân văn chủ nghĩa lỗi lạc, nhà đạo đức lớn với tấm gương sáng ngời về cần,kiệm, liêm,chính, chí công,vô tư của người cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta tài sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ namcho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Cuốn sáchVề đạo đức cách mạng” bao gồm các đoạn trích các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập được xuất bản nhằn tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-397034.html