Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách : Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: TS: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 283tr., 21cm

Từ khóa: Văn hóa; Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tập hợp các bài viết chọn lọc về “văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Bùi Đình Phong đăng trên các tạp chí chuyên ngành Lịch sử Đảng, Tư tưởng văn hóa, Tuyên giáo…từ năm 2006 đến nay.

Nội dung các bài viết thể hiện rõ: nghiên cứu văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là kiến trúc thượng tầng – đời sống tinh thần của xã hội mà toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người là sự thống nhất, hoà quyện giữa văn hóa với cách mạng, cách mạng với văn hóa. Một bài luận, bài thơ ; bài báo; một hoạt động của Người… chứa đựng cả tư chất, trí tuệ, bản lĩnh của một “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là là sự gắn bó thống nhất của quan điểm tư tưởng chính trị với tư tưởng nhân văn, tư tưởng đạo đức, tư tưởng văn hóa.

Với thông tin hữu ích, cuốn sách là tài liệu kham khảo cho nghiên cứu về Hồ Chí Minh nói chung, về đạo đức, văn hóa của Người nói riêng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-392542.html