Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Dy Niên

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 349tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao

“Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” giới thiệu khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao. Trình bày hệ thống các nguyên lý, luận điểm, quan điểm và quan niệm của Hồ Chí Minh về thế giới, thời đại, quốc tế, đường lối quốc tế, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Những phương pháp, phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao được trình bày trong cuốn sách có liên hệ với việc đúc rút một số bài học kinh nghiệm ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ hiện đại và trình bày một số lý luận về ngoại giao Việt Nam. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm và những vấn đề lý luận nói trên, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới cũng góp phần làm sáng tỏ thêm những nét đặc thù và bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam, từng bước tiến tới xây dựng trường phái ngoại giao trong thời đại Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-411991.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: