Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 280tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Đảng viên; Cán bộ

Tác giả bổ sung:Hoàng Trang - ch.b., tác giả ; Phạm Ngọc Anh - ch.b., tác giả ; Phùng Thu Hiền ; Nguyễn Khánh Bật ; Phạm Văn Bính

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh các giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc, con người, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

“Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay” đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống về cơ sở hình thành, đặc điểm, vị trí và những nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Từ đó khẳng định giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ cách mạng đời sau.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Những cơ sở hình thành và vị trí tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

Phần 2: Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

Phần 3: Giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay ở nước ta

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-425604.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: