Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019

Mô tả vật lý: 160tr., 24cm

Từ khóa: Kinh tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng kinh tế và quản lý kinh tế là hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp trong xây dựng và quản lý kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”, bước đầu đặt nền móng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, quản lý nền kinh tế ở Việt Nam.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam” tập trung nghiên cứu nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, những ưu điểm và hạn chế của việc nhận thức, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trên cơ sở những nghiên cứu trên, cuốn sách còn đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm góp phần xây dựng, quản lý hiệu quả nền kinh tế hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-856509.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: