Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Văn Hiên

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 370tr, 21cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Đổi mới, Tư tưởng

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới đất nước” bao gồm 33 bài viết của nhiều tác giả được tuyển chọn từ gần 80 bài tham luận tại cuộc Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị- Đại học Quốc Gia tổ chức.

Các bài viết đã đề cập toàn bộ nội dung tư tưởng của Người, từ những vấn đề có tầm bao quát như sự lựa chọn con đường cách mạng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vấn đề xây dựng hệ thống chính trị của nước ta đến những vấn đề hết sức quan trọng và chuyên sâu thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học kỹ thuật, các chính sách xã hội. Các bài viết thể hiện sự trân trọng đối với giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng của Người một cách nhuần nhuyễn, sáng tạo vào công cuộc đổi mới đất nước và khẳng định việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu vừa cơ bản, vừa có tính cấp bách mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-213064.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: