Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật

Tác giả: Lê Hữu Ái

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 156tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tính dân tộc; Văn hoá; Nghệ thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng đầu thế kỷ XX, đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc kết hợp sức mạnh của nhân dân lao động với sức mạnh giai cấp vô sản quốc tế, từ đó xây dựng tính dân tộc kiểu mới trong nền văn hóa, nghệ thuật mới Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa tính dân tộc và tính nhân loại. Tính chất dân tộc của nền văn hóa, nghệ thuật mới trong Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với toàn bộ khả năng sáng tạo và tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật của đông đảo nhân dân.

Nội dung cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật” phân tích hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật; những định hướng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa và một số giải pháp nhằm vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-330303.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: