Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Nguyễn Đình Ninh

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 2019

Mô tả vật lý: 298tr. ; 24cm

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; Trí thức; Việt Nam.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : Sách chuyên khảo” góp phần giúp bạn đọc có sự hiểu biết một cách hệ thống hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề trí thức và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.

Trải qua hơn 30 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc,…

Sách được gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về trí thức và những điều kiện, tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức

Chương 2: Nội dung và đặc điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức

Chương 3: Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-853194.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: