Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và công tác tổ chức

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và công tác tổ chức

Tác giả: Ngô Vương Anh

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 255tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tổ chức; Công tác tổ chức

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và công tác tổ chức” tập hợp và hệ thống hoá các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh đã công bố trong Hồ Chí Minh toàn tập về tổ chức và công tác tổ chức, cuối mỗi đoạn trích ghi tên, thời gian các tác phẩm, bài viết, bài nói và nguồn tư liệu để phục vụ việc tra cứu.

Các bài viết đều thể hiện rõ: Cách mạng muốn thành công phải có tổ chức cách mạng tốt. Lực lượng cách mạng muốn mạnh mẽ phải được tổ chức và có kỷ luật tốt:

“Cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”; sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có đảng cách mệnh. Người cũng chỉ ra rằng có đường lối chủ trương rồi, phải có kế hoạch thực hiện cho tốt: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp cụ thể phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát sao phải 30 phần”

Các bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức thật sự là nguồn tư liệu quý giá khi chúng ta nghiên cứu về mảng đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn trong hệ thống tư tưởng của Người. Điều này góp phần giúp chúng ta nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh sâu sắc, có hệ thống và toàn diện hơn.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-332046.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: