Quan điểm Hồ Chí Minh về tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Quan điểm Hồ Chí Minh về tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Bá Trình

Thông tin xuất bản: H. : Tôn giáo, 2017

Mô tả vật lý: 298tr., 21cm

Từ khoá: Tôn giáo; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo và đoàn kết dân tộc, đặc biệt là mối quan hệ giữa tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bối cảnh và cơ sở hình thành quan điểm; kết quả vận dụng quan điểm về tôn giáo của Hồ Chí Minh trong các giai đoạn cách mạng từ năm 1945 đến nay và những vấn đề đặt ra hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay.

Việc nghiên cứu nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo, vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm về tôn giáo của Hồ Chí Minh trong hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách đối với công tác tôn giáo ở nước ta để phát huy những mặt tích cực của tôn giáo, góp phần phong phú đời sống văn hoá, tinh thần tâm linh của nhân dân, là một yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới nhận thức, tìm ra các giải pháp thiết thực đối với công tác tôn giáo, vừa là một trong nhưng yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của cả hệ thống chính trị hiện nay.

Với thông tin đa dạng, cuốn sách thật sự là nguồn tài liệu phong phú cho công tác quản lý, vận động tôn giáo hiện nay.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-746653.html