Sửa đổi lối làm việc

E-mail Print

Tên sách: Sửa đổi lối làm việc

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 191tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ; Lối sống; Đạo đức cách mạng

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. Đây là tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, một tài liệu học tập của cán bộ để tu dưỡng tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc

Trong cuốn sách, Người chú trọng sáu nội dung:

1. Phê bình và sửa chữa: Người nêu lên tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình, cách thức tiến hành phê bình và tự phê bình, ba chứng bệnh (bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa) rất nguy hiểm cần phải sửa trong lối làm việc của Đảng.

2. Mấy điều kinh nghiệm: Người chỉ ra các kinh nghiệm: muốn công việc thành công phải có cán bộ tốt; có chính sách đúng đồng thời phải có cách làm đúng; phải biết nghiên cứu kinh nghiệm đến gốc; phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái; bất kỳ việc gì lợi ích của nhân dân thì làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân; sát quần chúng, hợp quần chúng.

3. Tư cách và đạo đức cách mạng: Người nhấn mạnh tư cách của Đảng chân chính cách mạng gồm 12 tiêu chí; phận sự của đảng viên và cán bộ là trọng lợi ích của Đảng hơn hết; có đạo đức cách mạng gồm "năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm"; phải giữ kỷ luật, phải "chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân và sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm bằng phê bình và tự phê bình...; tư cách và bổn phận đảng viên là phải căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương; phải rèn luyện tính Đảng.

4. Vấn đề cán bộ. Người viết: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Người chỉ rõ những biện pháp tiến hành công tác huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ, chính sách cán bộ.

5. Cách lãnh đạo Người phân tích rõ: lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào? lãnh đạo thế nào? học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng.

6. Chống thói ba hoa, Người chỉ rõ thói ba hoa là gì? cách chữa thói ba hoa.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-646259.html