Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp

E-mail Print

Tên sách: Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp

Tác giả: Lê Chí Dũng

Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh, Nxb: Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 178 tr.,19cm

Từ khóa: Tác phẩm văn học; Tiếng Pháp; Cuộc đời

Cuốn sách “Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp” là tập hợp hai tiểu luận ngắn nghiên cứu về cuộc đời và những sáng tác văn chương bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Bằng cái nhìn mới khi đặt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc qua cái nhìn đồng đại và lịch đại trong lịch sử đất nước để khẳng định tình yêu đất nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã vượt lên trên tất cả những lễ giáo, quan niệm đương thời. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử khi ấy trong cái nhìn tương quan với con đường cứu nước của các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Các tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng cho sự chuyển biến của văn học Việt Nam theo hình ảnh của giai cấp vô sản, góp phần xây dựng nền văn học cách mạng tại các nước từng là thuộc địa trên thế giới. Những áng văn chương bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc hướng đến tuyên truyền, vận động cách mạng vào quần chúng nhân dân đông đảo. Sự nghiên cứu về những sáng tác văn chương tiếng Pháp của Người là một cách tiếp cận, nghiên cứu mới về sự nghiệp văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bạn đọc có thể sử dụng cuốn sách để nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn nữa về một cách tư duy, tiếp cận mới mẻ đối với văn học của Nguyễn Ái Quốc, về cuộc đời danh nhân văn hóa, người anh hùng dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-730995.html