Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930

E-mail Print

Tên sách: Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930

Tác giả: Nguyễn Văn Đạo

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý: 197tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hình thành; 1890-1930; Sách chuyên khảo

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 01/2011) khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh… là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Theo đó, việc kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một của Đảng. Chính vì vậy, nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn được đặt ra với một yêu cầu bức thiết, nhằm làm cho tư tưởng của Người thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc ta.

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu lịch sử tư tưởng của Người, vì để trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trải qua quá trình hình thành và phát triển. Do vậy, việc nêu rõ, đúng và chính xác sự phân chia các thời kỳ lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta “nắm được những nội dung tư tưởng cơ bản của Người trong từng thời kỳ, phản ánh khách quan hiện thực lịch sử và tài năng, trí tuệ của Hồ Chí Minh”.

Chuyên khảo “Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930” được biên soạn và xuất bản xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và ý nghĩa quan trọng trên.

Nội dung chuyên khảo đã đi sâu vào phân tích, luận giải một cách khoa học quá trình Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, chí hướng cứu nước và đến với chủ nghĩa Mác-Lênin; Quá trình hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930) và những đặc điểm của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Những giá trị khoa học trình bày trong cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc quan tâm có được cách nhìn tổng quát nhất về sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930.

Chuyên khảo là tài liệu tham khảo bổ ích cho công tác tìm hiểu, nghiên cứu và học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-690490.html