Tấm gương tự học của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Tấm gương tự học của Bác Hồ

Tác giả: Đặng Quốc Bảo

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2017

Mô tả vật lý: 282tr., 21 cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục; Tự học

Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới, Người cũng là nhà giáo dục vĩ đại của nhân dân ta, thời đại ta. Người đã lại để lại cho nhân dân ta, đội ngũ người làm giáo dục hiện nay và mai sau kho tàng quý giá những tư tưởng giáo dục cách mạng, bao quát nhiều lĩnh vực của sự nghiệp đào tạo người mới của dân tộc. Không chỉ là nhà tư tưởng giáo dục, Người còn là nhà quản lý giáo dục thực tiễn, nhà sư phạm tài năng, mẫu mực, trong sáng của một nhân cách vô cùng cao đẹp, những cử chỉ giáo dục nhân đạo hết lòng vì người học, tấm gương sáng về “Học không biết chán, dạy người không biết mỏi”. Tư tưởng giáo dục của Người định hình cho triết lý giáo dục Việt Nam ngay từ những ngày đầu độc lập. Tư tưởng này vừa kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, vừa thâu góp tinh hoa văn hóa của thời đại, hướng tới việc xây dựng và phát triển một nền giáo dục Việt Nam hoàn thiện.

Cuốn sách “Tấm gương tự học của Bác Hồ” trình bày thu hoạch về một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá cho các thế hệ người Việt Nam nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của giáo dục và làm giáo dục hiệu quả; là kim chỉ nam cho việc thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục, chiến lược giáo dục chiến lược con người để đất nước vững bước hoàn thành công nghiệp hóa – hiện đại hóa và thực hiện hội nhập quốc tế.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-752542.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: