Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị và vận dụng: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị và vận dụng: Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018

Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị; Vận dụng; Sách chuyên khảo

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Nguyên - ch.b. ; Đoàn Mạnh Hùng - ch.b. ; Trần Thị Quỳnh Diễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có tác động tích cực đối với tiến trình lịch sử mà còn soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn, bởi đó là giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam và cũng là một phần giá trị của văn hóa nhân loại. Việc kiên định mục tiêu, con đường phát triển của dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu tất yếu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu, quán triệt trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở các giai đoạn phát triển của cách mạng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay.

Cũng như chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời từ yêu cầu của thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn luôn vận động và phát triển, phải vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, hết sức tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc, làm mất đi tính sáng tạo của tư tưởng của Người.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh giá trị và vận dụng” Tập hợp các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh: giải quyết vấn đề dân chủ ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, mục tiêu của công tác nhân đạo và đặc trưng cơ bản của tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh; phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở - KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-811526.html