Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất

Tác giả: Song Thành

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh nhân văn hóa; Việt Nam

Sự thừa nhận rộng rãi của thế giới đối với nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh được xác lập dựa trên một sư nghiệp văn hóa đồ sộ mà Người đã cống hiến cho dân tộc và nhân loại. Trong khi tổ chức và lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, quyền làm người cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành lại địa vị xứng đáng cho văn hóa Việt Nam trong nền văn hóa thế giới. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận Mác – Lênin vào xây dựng văn hóa, Người đã tạo ra cho văn hóa Việt Nam một cách nhìn mới, một quan niệm sống mới, một ý thức chính trị, đạo đức, pháp luật… chưa từng có trong lịch sử văn hóa Việt Nam.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất” đã giới thiệu về Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá kiệt xuất, tượng trưng cao đẹp của truyền thống và bản sắc văn hoá Việt Nam, Hồ Chí Minh với truyền thống văn hoá phương Đông và phương Tây cùng những quan điểm văn hoá lớn của Người như văn hóa chính trị, văn hóa đạo đức, văn hóa ứng xử..; phân tích một số tác phẩm lớn của Người như Nhật ký trong tù, Tuyên ngôn độc lập, Di chúc. Sách là tài liệu cho bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-664644.html