Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

E-mail Print

Tên sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1985

Mô tả vật lý: 47tr, 19cm

Từ khoá: Chủ nghĩa cá nhân, Giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng gian lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đạo đức cách mạng luôn luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là gốc rễ trong mối quan hệ mật thiết tài năng của mỗi cán bộ, đảng viên, để tạo nên một nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết, bài nói chuyện, đặc biệt là thông qua hành động cụ thể của Người để khẳng định vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhằm thực hiện mục đích nêu trên.

Tác phẩm đã bao quát những luận điểm lớn, có ý nghĩa cốt lõi của Người về đạo đức cách mạng: Đạo đức cách mạng làm nên sức mạnh của Đảng và là một nhân tố quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng chẳng những là phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng, mà còn là gốc rễ, là nền tảng của người cách mạng, như quy luật muôn thuở của tự nhiên, là muốn tồn tại và phát triển, sông phải có nguồn, cây phải có gốc. Đạo đức cách mạng còn giúp người cách mạng vững vàng trong khó khăn, gian khổ, vượt qua thử thách. Bởi lẽ, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề và gian nan, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang.

Tác phẩm thực sự là kim chỉ nam về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cho cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa sâu sắc về lý luận, sinh động trong thực tiễn cách mạng nước ta hiện hiện nay, nhất là trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-18089.html