Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên

Thông tin xb: H. : Thông tấn, 2008

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Thanh niên

Tác giả bổ sung:Quang Vinh - b.s., tuyển chọn ; Trần Kim Duyên - b.s., tuyển chọn ; Văn Song - b.s., tuyển chọn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn của dân tộc và thời đại. Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục khẳng định vai trò, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam.

Về lĩnh vực vận động thanh niên, di sản tinh thần mà Bác Hồ kính yêu để lại cho chúng ta thật là vô giá và hết sức phong phú trên nhiều phương diện, cho nhiều tầng lớp và đối tượng thanh niên khác nhau.

Từ ngày mới thành lập cho đến nay, tổ chức Đoàn có vai trò và trách nhiệm to lớn là “cánh tay đắc lực” của Đảng trong việc tổ chức, giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng. Vai trò to lớn ấy là sứ mệnh vẻ vang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên” bao gồm các bài viết, bài nói của Bác Hồ về công tác giáo dục và tổ chức thanh niên từ năm 1921 đến năm 1969.

Cuốn sách được sắp xếp theo những mục chính sau đây:

Phần I: Giáo dục, đào tạo thanh niên

Phần II: Xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên

Phần III: Mối quan hệ xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-159813.html