Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2007

Mô tả vật lý: 50tr.: ảnh chân dung Hồ Chủ tịch, 21cm

Từ khóa: Bút tích; Di chúc; Thư tín

Đã nhiều năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cũng là nhiều năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, nhất là khi bước vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập, chúng ta có thêm những diễn biến lịch sử và thực tiễn cách mạng rất sinh động, phong phú, càng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn những lời căn dặn của Người.

Khi Người nói về Đảng, là nhắc ta giữ truyền thống đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Khi Người nói về đoàn viên thanh niên hay nói về nhân dân lao động, là yêu cầu Đảng, Nhà nước chăm lo cho thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, luôn quan tâm đến việc đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Khi Người dự báo về cuộc kháng chiến chống Mỹ, là khẳng định cho ta niềm tin tất thắng, cùng những việc phải làm để xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Khi Người nói về phong trào cộng sản, là nhắc ta xây dựng, giữ gìn, củng cố tình đoàn kết với các nước anh em, bè bạn, mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực chủ động đóng góp của Việt Nam vào cách mạng thế giới.

Và cả khi Người nói về việc riêng, cũng là chỉ dẫn cho ta cách làm người phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Như thế, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của một con người - một lãnh tụ đối với đất nước, dân tộc, với toàn dân, toàn Đảng; mà còn có giá trị như một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, một tác phẩm bàn về xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một phác thảo lớn về chiến lược phát triển và hội nhập của đất nước ta. Đó là tầm vóc vĩ đại của trí tuệ, tư tưởng, tâm hồn, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh. Di chúc của Người được xem như vừa là cương lĩnh chiến lược, vừa là chương trình hành động của đất nước ta từ hôm qua đến hôm nay và mai sau.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-329274.html