PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội

Tác giả: Lê Sỹ Thắng

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1996

Mô tả vật lý: 142tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Hoàng Tùng - Tác giả ; Nguyễn Trọng Chuẩn - Tác giả ; Bùi Đình Thanh - Tác giả

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Con người ; Chính sách xã hội

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả: Trần Xuân Trường

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 164tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xã hội XHCN; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Tác giả bổ sung: Lê Văn Lợi; Nguyễn Thế Thắng; Nguyễn Thị Kim Dung…

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 512tr., 24cm

Từ khóa: Cán bộ; Công tác cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2016

Mô tả vật lý: 159tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Quang; Chế Đình Quang

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc

Tác giả: Nguyễn Bích Hạnh

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 1999

Mô tả vật lý: 350tr.: ảnh, 21cm

Từ khoá: Mặt trận Tổ quốc; Đại đoàn kết; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Khánh Bật

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2004

Mô tả vật lý: 372tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh; Phạm Văn Bính

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam

Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2003

Mô tả vật lý: 588tr., 27cm

Tác giả bổ sung: Lê Huy Hoà - Tác giả ; Nguyễn Đăng Vinh - Tác giả

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, chính phủ phục vụ, dân làm chủ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, chính phủ phục vụ, dân làm chủ

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 319tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lãnh đạo; Chính phủ; Phục vụ; Nhân dân; Làm chủ

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn

Tác giả: Lê Đình Thảo

Thông tin xb H. : Lý luận chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 164tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đánh giá; Cán bộ; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Đình Thảo

Thông tin xb H. : Lý luận chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 164tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đánh giá; Cán bộ; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tác giả: Đinh Xuân Dũng

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý: 480tr., 22cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Thông tin xb: H. : Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, 2005

Mô tả vật lý: 331tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Tác giả bổ sung: Đinh Xuân Dũng - ch.b. ; Phạm Viết Thực - b.s. ; Nghiêm Huyền Vũ - b.s. ; Lê Duẩn ; Trường Chinh ; Phạm Văn Đồng ; Lê Khả Phiêu

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo làm người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo làm người

Thông tin xb: H. : Hà Nội, 2009

Mô tả vật lý: 225tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Phạm Quang Nghị ; Vũ Ngọc Khánh ; Hoàng Chí Bảo ; Hoàng Hữu Khang ; Phạm Ban ; Giang Quân - s.t.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 3247tr., 21cm

Từ khoá:; Đại đoàn kết; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Nguyễn Đức Ngọc - ch.b., tác giả ; Đậu Xuân Luận ; Nguyễn Văn Lương ; Nguyễn Minh Thắng

 

 

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế qua tư liệu, hình ảnh trưng bày và lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VV05.12934Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế qua tư liệu, hình ảnh trưng bày và lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. :H. : Thanh niên, 2005

Mô tả vật lý:88tr., 17tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tình - ch.b. ; Nguyễn Thuý Đức - b.s. ; Phạm Thuý Ngân - b.s. ;

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: Một số nội dung cơ bản

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: Một số nội dung cơ bản

Tác giả: Đỗ Đức Hinh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 83tr., 9tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối ngoại

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2015

Mô tả vật lý: 455tr., 21cm

Từ khoá:; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải quyết; Khiếu nại; Tố cáo

Tác giả bổ sung:Bùi Mạnh Cường - s.t., tuyển chọn ; Đỗ Thị Quyên - s.t., tuyển chọn

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên

Tác giả: Văn Tùng

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 16tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Giáo dục; Thanh niên; Đoàn viên

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ

Tác giả: Nguyễn Chương Nhiếp

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 1996

Mô tả vật lý: 129tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Ngọc Thu - Tác giả ; Trần Thuý - Tác giả

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh ; Trương Văn Bắc ; Bùi Hồng Cẩn ; Phạm Hồng Chương ; Nguyễn Thị Kim Dung ; Lý Việt Quang - ch.b.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 
Page 5 of 8