Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn

Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn

Tác giả: Lê Đình Thảo

Thông tin xb H. : Lý luận chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 164tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đánh giá; Cán bộ; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đề cập đến những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vị trí, vai trò của đánh giá cán bộ; những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đang đặt ra trong việc nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.

Với thông tin đa dạng, cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn” thật sự là nguồn tài liệu phong phú cho các các cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến công tác cán bộ đồng thời cũng như là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là các chuyên đề có liên quan đến xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nói riêng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-719862.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: