PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 190tr., 19cm

Từ khoá:; Hợp tác quốc tế; Chính sách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Đặng Văn Thái - ch.b. ; Nguyễn Thị Giang ; Trần Văn Hải ; Trần Minh Trưởng ; Phạm Ngọc Anh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã

Tác giả: Nguyễn Ty

Thông tin xuất bản: : H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý: 186tr.,9tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hợp tác xã, Bài nói chuyện

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

Tác giả: Nguyễn Đình Lộc

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị quốc gia, 1998

Mô tả vật lý: 177tr, 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Mô tả vật lý: 263tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước; Pháp quyền

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước; Pháp quyền

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực tinh thần đối với sự phát triển xã hội Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực tinh thần đối với sự phát triển xã hội Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Thanh

Thông tin xuất bản: H. : Lý luận Chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 203tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xã hội; Phát triển; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Thông tin xb H. : Hồng Đức, 2015

Mô tả vật lý: 359tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tham nhũng; Phòng chống

Tác giả bổ sung: Hồ Chí Minh Bùi Mạnh Cường - s.t., tuyển chọn ; Đỗ Thị Quyên - s.t., tuyển chọn

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 270tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Con người; Nhân quyền

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b.; Nguyễn Khánh Bật - b.s.; Phạm Văn Bính - b.s.; Vũ Văn Châu - b.s.; Vũ Công Giao - b.s.

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật

Tác giả: Lê Hữu Ái

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 156tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tính dân tộc; Văn hoá; Nghệ thuật

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và công tác tổ chức

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và công tác tổ chức

Tác giả: Ngô Vương Anh

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 255tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tổ chức; Công tác tổ chức

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Nguyễn Đình Ninh

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 2019

Mô tả vật lý: 298tr. ; 24cm

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; Trí thức; Việt Nam.

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập

Tác giả: Vũ Kim Yến

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2017

Mô tả vật lý: 278tr., 21cm

Từ khóa: Giáo dục; Đào tạo

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b.s.

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Tác giả: Đinh Xuân Dũng

Thông tin xb: H. : Ban tư tưởng văn hóa Trung ương, 2003

Mô tả vật lý: 307tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa

Tác giả bổ sung: Chu Văn Mười - Tác giả; Phạm Viết Thực - Tác giả; Nguyễn Quang Điền - Tác giả; Nguyễn Nguyên - Tác giả

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý: 472tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Nghệ thuật; Việt Nam

Tác giả bổ sung:Hồ Chí Minh ; Nguyễn Huy Phòng ; Dương Văn Sao ; Hoàng Tuấn Anh ; Trương Minh Dục

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2000

Mô tả vật lý: 105tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Công tác tư tưởng, Xây dựng đảng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

E-mail Print

VL15.01177Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Tác giả: Trần Đình Huỳnh

Thông tin xuất bản: H. : Lý luận chính trị, 2018

Mô tả vật lý: 399tr, 21cm

Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh ; xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn

Tác giả: Trịnh Quốc Việt

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 199tr. ; 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam; Hiến pháp

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Lao động, 2001

Mô tả vật lý: 246tr, 19cm

Tác giả bổ sung:Phạm Ngọc Anh - Tác giả ; Nguyễn Khánh Bật - Tác giả ; Phạm Văn Bính - Tác giả ; Vũ Văn Châu - Tác giả;

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019

Mô tả vật lý: 160tr., 24cm

Từ khóa: Kinh tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Văn Hiên

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 370tr, 21cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Đổi mới, Tư tưởng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Sách tham khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Sách tham khảo

Tác giả: Thành Duy

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 177tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 
Page 6 of 8