PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ

E-mail Print

427147Tên sách: Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ

Tác giả: Đoàn Trọng Huy

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 198tr., 20cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh ; Lãnh tụ Cách mạng ; Chính trị gia ; Đạo đức cách mạng ; Thơ ca

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh – nhà báo cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh – nhà báo cách mạng

Tác giả: Cao Ngọc Thắng

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2008

Mô tả vật lý: 143 tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Bài báo; Nhà báo; Cách mạng dân tộc; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất : Chuyên luận

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất : Chuyên luận

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

Thông tin xb: H. : Văn học, 2019

Mô tả vật lý: 268tr., 21cm

Từ khóa: Ngụ ngôn; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa của tương lai

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa của tương lai

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 183tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa

Tác giả bổ sung: Hoàng Chí Bảo; Lê Kim Dung; Đỗ Đình Hã ; Phạm Mai Hùng; Trình Mưu

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Văn hoá soi đường cho quốc dân đi

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Văn hoá soi đường cho quốc dân đi

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 270tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại

E-mail Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại

Tác giả: Trần Văn Giàu

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 248tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chân dung; Cuộc đời; Sự nghiệp; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2015

Mô tả vật lý: 264tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh một tâm hồn nghệ sĩ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh một tâm hồn nghệ sĩ

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

Thông tin xb: H. : Hội Nhà văn, 2015

Mô tả vật lý: 337tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghệ sĩ; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất

Tác giả: Song Thành

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh nhân văn hóa; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 479tr., 24tr. ảnh: ảnh, 21cm

Từ khóa: Trả lời; Phỏng vấn

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn

Tác giả: Trần Thái Bình

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019

Mô tả vật lý: 257tr.: ảnh, 20cm

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Nhân cách

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên

Thông tin xb: H. : Thông tấn, 2008

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Thanh niên

Tác giả bổ sung:Quang Vinh - b.s., tuyển chọn ; Trần Kim Duyên - b.s., tuyển chọn ;

Văn Song - b.s., tuyển chọn

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1990

Mô tả vật lý: 191tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục; Tư tưởng; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017

Mô tả vật lý: 232 tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân đạo

Tác giả bổ sung: Đoàn Văn Thái ; Trần Quốc Hùng ; Nguyễn Quốc Dân ; Phạm Thị Hà Chiên ; Lê Gia Tiến

Đọc chi tiết...
 

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhân văn

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhân văn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Sách hỏi đáp

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Thế - b.s. ; Phan Hải Cường - b.s. ; Nguyễn Văn Chính - b.s. ; Vũ Đình Đợi - b.s. ; Nguyễn Duy Hưng - b.s.

Đọc chi tiết...
 

Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh

E-mail Print

453555Tên sách: Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Thị Mạo

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 476tr., 24cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh ; Lãnh tụ Cách mạng ; Chính trị gia

Đọc chi tiết...
 

Lời non nước

E-mail Print

Tên sách: Lời non nước

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020

Mô tả vật lý: 153tr., 21cm

Từ khóa: Danh ngôn; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Miền Nam thành đồng Tổ quốc

E-mail Print

Tên sách: Miền Nam thành đồng Tổ quốc

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1985

Mô tả vật lý: 207 tr., 19cm

Đọc chi tiết...
 

Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo.

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 230tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan hệ; Độc lập dân tộc; Dân chủ; Hạnh phúc; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

E-mail Print

Tên sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1985

Mô tả vật lý: 47tr, 19cm

Từ khoá: Chủ nghĩa cá nhân, Giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 
Page 2 of 8