PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Về mặt trận dân tộc thống nhất

E-mail Print

VL15.01177Tên sách: Về mặt trận dân tộc thống nhất

Tác giả:Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1972

Mô tả vật lý: 135tr : chân dung, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Về phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm

E-mail Print

Tên sách: Về phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1973

Mô tả vật lý: 210tr, 19cm

Từ khoá: Sản xuất, nông dân, tiết kiệm

Đọc chi tiết...
 

Về tự phê bình và phê bình

E-mail Print

Tên sách: Về tự phê bình và phê bình

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1976

Mô tả vật lý: 79tr : ch.d, 19cm

Từ khóa: Tự phê bình; Phê bình; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Về vấn đề trí thức và cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Về vấn đề trí thức và cách mạng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự Thật, 1976

Mô tả vật lý: 90tr ; ảnh, 19cm

Từ khóa: Cách mạng Việt Nam; Hồ Chí Minh; Trí thức

Đọc chi tiết...
 

Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội

E-mail Print

Tên sách: Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1970

Mô tả vật lý: 344tr, 21cm

Đọc chi tiết...
 

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2017

Mô tả vật lý: 414tr., 24cm

Đọc chi tiết...
 

5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia

E-mail Print

Tên sách: 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia: Sách chuyên khảo

Tác giả: Hoàng Chí Bảo

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 291tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sách chuyên khảo

Tác giả bổ sung: Trần Minh Tuyết

Đọc chi tiết...
 
Page 8 of 8