Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm

Print

Tên sách: Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1977

Mô tả vật lý: 199tr: ảnh, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Sản xuất; Tiết kiệm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là hai việc cần thiết nhất để phát triển chế độ dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội”. Cách mạng Tháng Tám vừa mới thành công, Hồ Chí Minh với cương vị Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhắc nhở ngay các cơ quan từ Trung ương đến cơ sở: cán bộ là đầy tớ của dân, không được vung phí tiền bạc, công sức của dân, của nước, phải gương mẫu thực hành tiết kiệm và vận động, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất, thi đua tiết kiệm. Trước khi đi xa, Người vẫn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Tiết kiệm là để tích luỹ vốn, đầu tư cho sản xuất, làm cho sản xuất phát triển, trên cơ sở đó cải thiện dần đời sống nhân dân. “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là xem đồng tiền bằng cái trống gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu; tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại tiết kiệm cốt để giúp vào việc tăng gia sản xuất mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”.

Cuốn sách “Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm” sưu tầm và tuyển lựa một số bài nói và bài viết của Hồ Chí Minh từ 1945 đến 1969 về quan điểm sản xuất và tiết kiệm trong phong trào phát triển sản xuất ở Miền bắc.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-22914.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: