Về vấn đề trí thức và cách mạng

Print

Tên sách: Về vấn đề trí thức và cách mạng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự Thật, 1976

Mô tả vật lý: 90tr ; ảnh, 19cm

Từ khóa: Cách mạng Việt Nam; Hồ Chí Minh; Trí thức

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình trí thức. Thân sinh của Người là cụ Nguyễn Sinh Sắc, đỗ Phó bảng năm Tân Sửu niên hiệu Thành Thái thứ 13 (năm 1901). Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một trí thức vì Người đã từng học Trường Quốc học Huế; khi ra đi tìm đường cứu nước, ở Pháp, Người đã viết thư xin vào học Trường Thuộc địa của Pháp. Sau này, Người cũng đã từng là nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Mặc dù con đường học tập bị dang dở do yêu cầu của hoạt động cách mạng, song xét về mọi khía cạnh và theo những quan niệm hiện nay về trí thức, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trí thức với đúng nghĩa của từ này. Có lẽ vì vậy mà ngay từ khi còn hoạt động ở nước ngoài cho đến khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn luôn quan tâm đến vấn đề trí thức và trọng dụng trí thức.

Trí thức là lực lượng chủ yếu, nòng cốt sáng tạo ra tri thức và truyền bá tri thức, góp phần to lớn vào sự tiến bộ xã hội. Việc xây dựng và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là chiến lược mang tính thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một hệ thống quan điểm về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng với yêu cầu trong từng thời kỳ cách mạng. Kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, Đảng ta đã luôn quan tâm tới việc tập hợp, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Để giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, học tập và thực hiện những lời dạy của Người trong giai đoạn mới của cách mạng. Nhà xuất bản sự thật xuất bản cuốn sách “Về vấn đề trí thức và cách mạng”. Cuốn sách gồm một số bài viết và nói của Hồ Chí Minh về vấn đề tri thức, cách mạng; Thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ, văn hoá, tri thức Nam Bộ; Hội nghị văn hoá toàn quốc lần 2 tại thành phố Hải Phòng...

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28879.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: