PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin ; Viện Văn hoá, 2006

Mô tả vật lý: 479tr., 21cm

Từ khóa: Văn hoá; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển

Tác giả bổ sung: Đỗ Thị Minh Thuý - ch.b., tác giả; Trần Văn Bính; Phan Ngọc; Hoàng Vinh; Phạm Duy Đức

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh: một số nội dung cơ bản

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh: một số nội dung cơ bản

Tác giả: Nguyễn Bá Linh

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1994

Mô tả vật lý: 184tr, 19cm

Từ khoá: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Dy Niên

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 349tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

Tác giả: Trần Thị Minh Tuyết

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 334tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam: Sách tham khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam: Sách tham khảo

Tác giả: Lê Quý Đức

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Phân loại tài liệu: 3K5H3, A377:U11 / T550T

Mô tả vật lý: 203tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 280tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Đảng viên; Cán bộ

Tác giả bổ sung:Hoàng Trang - ch.b., tác giả ; Phạm Ngọc Anh - ch.b., tác giả ; Phùng Thu Hiền ; Nguyễn Khánh Bật ; Phạm Văn Bính

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới tương lai

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới tương lai

Thông tin xb: H. : Tri thức, 2007

Mô tả vật lý: 391tr., 22cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển; Kinh tế; Văn hoá; Chính trị; Khoa học

Đọc chi tiết...
 

Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: Có chú thích sự kiện và danh từ

E-mail Print

Tên sách: Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: Có chú thích sự kiện và danh từ

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1975

Mô tả vật lý: 41tr : 2 tờ ảnh, 19cm

Từ khóa: Tuyên ngôn độc lập; Việt Nam; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Từ khóa: Công tác dân vận; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đổi mới

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Hùng - ch.b.; Trịnh Xuân Giới - b.s.; Trần Văn Đam; Nguyễn Bá Linh; Đỗ Quang Tuấn; Thanh Tuyền; Trịnh Xuân Giới

Đọc chi tiết...
 

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn

Tác giả: Huỳnh Thị Gấm

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia – sự thật, 2015

Mô tả vật lý: 271tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Min; Vận dụng; Thực tiễn; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới: Tài liệu dùng cho bậc đại học và tương đương

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

Tác giả: Phan Thanh Diễn

Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 127tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời kỳ đổi mới; Việt Nam; Giáo trình

Đọc chi tiết...
 

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thông tin xb: H. : Lao Động, 2010

Mô tả vật lý: 371tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội; Vận dụng; Phát triển; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Mạch Quang Thắng - ch.b. ; Phạm Ngọc Anh ; Bùi Đình Phong ; Trần Duy Hưng ; Nguyễn Thanh Tuấn

Đọc chi tiết...
 

Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách : Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: TS: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 283tr., 21cm

Từ khóa: Văn hóa; Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

E-mail Print

VV05.09067Tên sách: Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 543tr., 21cm

Từ khóa: Quan điểm; Văn hoá; Văn nghệ; Giáo dục; Truyền thống văn hoá; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

E-mail Print

VN67.00553Tên sách: Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1966

Mô tả vật lý: 142tr, 19cm

Từ khoá: kháng chiến chống Pháp; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Về đạo đức cách mạng

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Về đạo đức cách mạng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 313tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Cách mạng dân tộc

Đọc chi tiết...
 

Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ tranh nhân dân

E-mail Print

Tên sách: Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ tranh nhân dân

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1970

Mô tả vật lý: 460tr: 1 chân dung, 22cm

Từ khóa: Tác phẩm kinh điển; Lực lượng vũ trang; Đấu tranh vũ trang; Việt Nam; Thơ

Đọc chi tiết...
 

Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1967

Mô tả vật lý: 124tr : ch.d, 19cm

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ; Nhiệm vụ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa mác - Lê nin

Đọc chi tiết...
 

Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm

E-mail Print

Tên sách: Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1977

Mô tả vật lý: 199tr: ảnh, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Sản xuất; Tiết kiệm

Đọc chi tiết...
 

Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội

E-mail Print

Tên sách: Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1971

Mô tả vật lý: 80tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 
Page 7 of 8