Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Print

Tên sách: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2017

Mô tả vật lý: 414tr., 24cm

Từ khóa: Văn hoá; Con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển bền vững; Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc. Tư tưởng của Người chính là sự kết tinh của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Người đã tích hợp được những giá trị tinh túy nhất của các nền văn hóa Đông, Tây, Kim, Cổ để làm giàu tri thức văn hóa của mình, đồng thời góp phần làm phong phú và nâng tầm văn hóa dân tộc. Người coi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, là vũ khí sắc bén chống lại kẻ thù, vừa là phương tiện, cầu nối cho sự thiết lập các mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa, các dân tộc, để dân tộc Việt Nam có thể hội nhập, phát triển cùng với các quốc gia khác trên thế giới.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh” trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển về văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Cuốn sách nhằm cung cấp tư liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-753978.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: