Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng

E-mail Print

VL09.01781Tên sách: Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng

Tác giả: Văn Thị Thanh Mai

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2009

Mô tả vật lý: 337tr., 27cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Hoạt động cách mạng; Đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ suốt đời phấn đấu hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân ta, mà còn cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, vì hoà bình, dân chủ, tự do và công lý trên toàn thế giới và tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc. Cuộc đời cách mạng đây thăng trầm và gian khó song vô cùng oanh liệt, rất đỗi tự hào của Người là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ Việt Nam học tập và noi theo, đồng thời tên tuổi của Người là cảm hứng cho rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu...

Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người sớm có tinh thần yêu nước, có ý chí quyết tâm giải phóng đồng bào. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Người đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911), đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin (1920. Với sự lựa chọn đúng đắn đó, Người đã từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, đã kiên trì hoạt động lý luận và thực tiễn, đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930); từng bước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, góp phần to lớn vào sự thắng lợi của sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa, sự nghiệp giải phóng nhân loại cần lao khỏi đói nghèo, đau khổ.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã công hiện trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cua nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội...

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạnggiới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh theo từng thời kì lịch sử cùng những bài viết ca ngợi tấm gương đạo đức cách mạng của Người, bao gồm 2 phần:

Phần I: Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng

Phần II: Hồ Chí Minh - Người sống mãi

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-423973.html