Hồ Chí Minh - Tiểu sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Tiểu sử

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 332tr., 1tr. ảnh màu, 18cm

Tác giả bổ sung: Chu Đức Tính - ch.b. ; Vũ Thị Nhị - b.s. ; Phạm Thị Lai - b.s. ; Lê Thị Liên - b.s. ; Văn Thị Thanh Mai - b.s.

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc xuất sắc, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một danh nhân văn hoá kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tiểu sử” giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Cuốn sách gồm 8 chương:

Chương 1: Thời niên thiếu (1890-1911)

Chương 2: Tìm đường cứu nước (1911-1920)

Chương 3: Chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1920-1930)

Chương 4: Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1945)

Chương 5: Lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa, Thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà (Tháng 3-Tháng 8.1945)

Chương 6: Lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)

Chương 7: Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1969)

Chương 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-647648.html