Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2015

Mô tả vật lý: 415tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Dung - tuyển chọn, b.s. ; Trần Thị Nhuần - tuyển chọn, b.s.

Từ khóa: Chủ quyền; Biển; Đảo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Nhằm kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước; Đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân Việt Nam nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nhóm tác giả của Viện Hồ Chí Minh đã tập hợp và biên soạn cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuốn sách cung cấp một cách hệ thống những kết quả nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, được sắp xếp theo chủ đề nội dung các bài nói, bài nghiên cứu tiêu biểu đã được xã hội hoá.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: Quan điểm của Hồ Chí Minh về biển, đảo

Phần 2: Chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Phần 3: Những văn bản của quốc tế và Việt Nam về chủ quyền biển, đảo

Phần 4: Bác Hồ với biển, đảo.

Cuốn sách là một tập tư liệu quý được tuyển chọn, biên soạn công phu, gắn nghiên cứu lý luận với vận dụng vào thực tế hiện nay.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-668654.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: