Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Lao động, 2014

Mô tả vật lý: 391tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Chủ nghĩa xã hội

Nói đến Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ đến người sáng lập ra Nhà nước và chế độ Cộng hòa Dân chủ đầu tiên của Việt Nam, không những vậy, Hồ Chí Minh còn sáng lập ra Đảng cách mạng chân chính, quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một tư tưởng lớn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt di sản của Người.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là hai quá trình cách mạng khác nhau: Cách mạng giải phóng dân tộc chống thực dân đế quốc phong kiến để giành độc lập, thì đó là độc lập dân tộc. Còn chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành chủ nghĩa xã hội mà không qua chủ nghĩa tư bản.

Cuốn sách “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh” trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Đảng có vững cách mạng mới thành công; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Đạo đức và pháp luật trong cấu trúc văn hoá; Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá với kinh tế, chính trị...

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-648732.html