Hồ Chí Minh - Cuộc đời và những cống hiến

E-mail Print

441508

Tên sách: Hồ Chí Minh - Cuộc đời và những cống hiến

Tác giả: Anh Đạt

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2019

Mô tả vật lý: 139tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và những cống hiến” giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các giai đoạn: Từ thời thơ ấu đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Từ sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp; Cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời chỉ đạo tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và khái quát những cống hiến vĩ đại của Người.

Tài liệu đang được lưu giữ tại Kho Lưu chiểu, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-850464.html