Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 103tr., 21cm

Tác giả bổ sung:Chu Đức Tính ; Nguyễn Văn Công ; Đặng Văn Thái ; Trương Xuân Mai ; Nguyễn Thị Bình

Từ khóa: Đạo đức cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người là tài sản tinh thần vô giá mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, được khái quát từ thực tiễn, được thể hiện bằng hành động cách mạng của chính bản thân Người. Trong đó tư tưởng yêu nước, thương dân, “trung với nước, hiếu với dân” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động. Bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì, trong mọi hoàn cảnh , trên mọi cương vị, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đều xuất phát từ quan điểm vì dân, vì nước.

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều tác phẩm viết về Hồ Chủ tịch, tiếp cận tư tưởng đạo đức của Người trên nhiều phương diện khác nhau. Nhân dịp kỉ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như năm thứ 3 cả nước triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân”. Cuốn sách tuyển chọn tám bài viết tâm huyết của các tác giả, không chỉ thể hiện lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn góp thêm tiếng nói ca ngợi đạo đức của Người, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, góp phần đưa tư tưởng đạo đức của Người đi vào cuộc sống.

Thấm nhuần tư tưởng đạo đức trung với nước, hiếu với dân của chủ tịch Hồ Chí Minh là phải làm cho tư tưởng đó thành phương châm của mọi hành động, được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Đảng, trong từng suy nghĩ và việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-416246.html