Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Thắng

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2002

Mô tả vật lý: 179tr, 19cm

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.

Cuốn sách “Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh” được biên soạn với mong muốn cổ vũ cho đạo đức mới, đạo đức cách mạng và cái thiện thắng cái ác và các tệ nạn xã hội, cổ vũ công cuộc xây dựng văn hoá, đạo đức, lối sống lành mạnh ở nước ta hiện nay, đồng thời góp phần vào tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Nguồn gốc tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Chương II: Một số nội dung, tính chất và chuẩn mực cơ bản trong tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Chương III: Nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG:  http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-156887.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: